Disclaimer voor onze website 

Veteranen TV (Project en website van Stichting Twenty-four Seven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer : 72499494), hierna te noemen VETERANEN TV, verleent u hierbij toegang tot https://veteranentv.nl (“Website van VETERANEN TV”) en nodigt u uit om van de hier aangeboden informatie, kennis te nemen. VETERANEN TV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

VETERANEN TV spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat nhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VETERANEN TV. In het bijzonder zijn alle eventuele prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke
fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan VETERANEN TV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij VETERANEN TV. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VETERANEN TV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specieke materialen anders aangegeven is.